Модульдің  мақсаты: дәрігердің кәсіби қызметінің шарттары туралы түсінікті қалыптастыру, науқастарды бақылау және күту дағдыларды, пациент және оның отбасымен өзара іс-қимыл жасау туралы түсінік беру.    Студенттердің коммуникативтік дағдылар, коммуникативті процесс және дәрігердің коммуникативтік құзыреттілігі туралы түсініктерді меңгеруі.      

 Цель модуля сформировать представление у обучающихся об условиях профессиональной деятельности врача, навыки наблюдения и ухода за больными, представление о взаимодействии с пациентом и его семьей.    Усвоение студентами понятий о коммуникативных навыках, о коммуникативном процессе и коммуникативной компетентности врача.