Осы бағдарлама бойынша оқыту Денсаулық сақтау саласындағы нормативтік-құқықтық реттеудің негізгі проблемаларын, қиын жағдайлар мен заңнаманың нюанстарын түсінуге көмектеседі, бұл өз құқықтарын тиімді іске асыруға және қорғауға мүмкіндік береді. Бағдарламада медицина қызметкерлері мен медициналық ұйымдар өз тәжірибесінде кездесетін құқықтық сипаттағы ең өзекті мәселелер қамтылған. Бұдан басқа, курс медицина қызметкерлері мен медициналық ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау саласындағы еліміздің заңнамасындағы соңғы өзгерістермен танысуға, осындай қорғаудың тәсілдері мен әдістері туралы хабардар етуге мүмкіндік береді.

Цель дисциплины: дать будущим врачам, провизорам и иным работникам системы здравоохранения оптимальный объем специализированных правовых знаний, позволяющих аргументированно принимать правомерные решения организационно-правового характера при осуществлении профессиональной медицинской деятельности, активно способствовать формированию у них правосознания и уважения к закону.


Курс студентті медицина қызметкерлері мен пациенттердің құқықтары мен міндеттері саласындағы ҚР заманауи заңнамасын білуімен және түсінуімен қамтамасыз етеді. Курс кәсіби қызметті жүзеге асыру кезінде туындайтын жағдайларда заңды шешімдер қабылдауға, сапасыз медициналық көмекті дұрыс көрсетпеу жағдайларына өз бетінше құқықтық баға беруге және осындай әрекеттердің ықтимал құқықтық салдарын анықтауға, медициналық ұйымдардың қызметінде пайдаланылатын құжаттарды дайындау дағдыларын қалыптастыруға және медицина қызметкерлерінің де, пациенттердің де құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың құқықтық тетіктерін пайдалануға мүмкіндік беретін құқықтық білімді қалыптастыруға бағытталған.


Курс обеспечивает студента знанием и пониманием современного законодательства РК в области прав и обязанностей медицинских работников и пациентов. Курс направлен на формирование правовых знаний, позволяющих принимать правомерные решения в ситуациях, возникающих при осуществлении профессиональной деятельности, самостоятельно давать юридическую оценку случаям ненадлежащего оказания медицинской помощи и определять возможные правовые последствия таких деяний,  формирование навыков подготовки документов, используемых в деятельности медицинских организаций и использования юридических механизмов защиты прав и законных интересов, как медицинских работников, так и пациентов.